អំពី​បង​ភ័ក្រ

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើនៅកម្ពុជា មែនទេ?

បងភ័ក្រគឺជាគេហទំព័រការងារដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានជំនាញលើការងារ កម្រិតទាប។ ឥឡូវនេះការស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងងាយស្រួលណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍តិចតួច។

តើ​វា​ដំណើរការ​យ៉ាង​ដូចម្តេច?

  • បង្កើតប្រវត្តិរូបដោយឥតគិតថ្លៃ

វាចំណាយពេលតែ 10 នាទីប៉ុណ្ណោះ

  • ស្វែងរកការងារដែលសមស្របនឹងបទពិសោធន៍របស់អ្នក

រកបានឱកាសការងារដែលសមស្រមនឹងអ្នកបំផុត

  • ដាក់ពាក្យស្នើរសុំការងារ

អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារដោយផ្ទាល់តាមរយៈ បងភ័ក្រ

  • ទទួល​បាន​ការងារ

ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងជួយអ្នករហូតដល់អ្នកទទួលបានការងារ! បងភ័ក្រ គឺជាមធ្យោបាយងាយស្រួលបំផុតក្នុងការស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកបុគ្គលិក និង កម្មករនៅកម្ពុជាមែនទេ?

បងភ័ក្រគឺជាសេវាកម្មលេខ1ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយបុគ្គលិកជំនាញទាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

តើ​វា​ដំណើរការ​យ៉ាង​ដូចម្តេច?

  • ប្រកាសការងាររបស់អ្នក

ចំណាយពេលត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីប្រកាសការងាររបស់អ្នក។ អ្នកនឹងត្រូវបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយបេក្ខជនរាប់ពាន់នាក់តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗរបស់យើង ​ដូចជា ហ្វេសប៊ុក គេហទំព័រ និងការហៅទូរស័ព្ទដោយស្វ័យប្រវត្តិ ជាដើម។

  • គ្រប់គ្រងបេក្ខជនរបស់អ្នក

ពិនិត្យបេក្ខជននៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក វាយតម្លៃនិងប្រៀបធៀបពួកគេ។ ប្រព័ន្ធ បងភ័ក្រ ក៏ធ្វើការតាមដាននិងមានការទំនាក់ទំនងដល់បេក្ខជនដែលអ្នកចង់សម្ភាសន៍ផងដែរ។

  • ជួលបុគ្គលិកដ៏ត្រឹមត្រូវ និង សាកសម ជាទូទៅការស្វែងរកបុគ្គលិកជំនាញទាបគឺជារឿងលំដ៏បាក។ បងភ័ក្របានបង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនងដ៏ធំជាងគេជាមួយបុគ្គលិក និង កម្មករដែលមានជំនាញទាបនៅក្នុងប្រទេស។

បងភ័ក្រគឺជាមធ្យោបាយងាយស្រួលបំផុតក្នុងការស្វែងរកបុគ្គលិកនិងកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សេវាកម្មនេះបង្កើតឡើងដោយទទួលបានការគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារ USAID