ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ CAMCOLD SERVICE CO., LTD.

CAMCOLD SERVICE CO., LTD.

CAMCOLD SERVICE CO., LTD.

ភ្នំពេញ ដង្កោ
ផ្ទះលេខ 44E0E1, ផ្លូវលេខ 19, បុរីពិភពថ្មីចំការដូង
ផ្ទះលេខ 44E0E1, ផ្លូវលេខ 19, បុរីពិភពថ្មីចំការដូង
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន CAMCOLD SERVICE CO., LTD.
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!