ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ CAMCOLD SERVICE CO., LTD.

CAMCOLD SERVICE CO., LTD.

CAMCOLD SERVICE CO., LTD.

ភ្នំពេញ ដង្កោ
ផ្ទះលេខ 44E0E1, ផ្លូវលេខ 19, បុរីពិភពថ្មីចំការដូង
ផ្ទះលេខ 44E0E1, ផ្លូវលេខ 19, បុរីពិភពថ្មីចំការដូង