ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ CAMCOLD SERVICE CO., LTD.

CAMCOLD SERVICE CO., LTD.

CAMCOLD SERVICE CO., LTD.

ភ្នំពេញ មានជ័យ

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!