ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Cambodian Gateway Underwear

Cambodian Gateway Underwear

Cambodian Gateway Underwear

ព្រះសីហនុ ព្រៃនប់
Sihanoukville Special Economic Zone
Sihanoukville Special Economic Zone

ពិពណ៌នា​ការងារ​

រោងចក្ររបស់យើងខ្ញុំមានទីតាំងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ។ ក្រុមការងារយើងមាន កម្ពុជា ចិន វៀតណាម និង បារាំង។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Cambodian Gateway Underwear
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!