ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ក្រុមហ៊ុន សៀន ឡុង ត្រេឌីង : SIEN LONG TRADING Co., Ltd.

ក្រុមហ៊ុន សៀន ឡុង ត្រេឌីង  : SIEN LONG TRADING Co., Ltd.

ក្រុមហ៊ុន សៀន ឡុង ត្រេឌីង : SIEN LONG TRADING Co., Ltd.

ភ្នំពេញ មានជ័យ
អាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ ៥១ ផ្លូវ លំ ០៤ ភូមិ ទួលរកា ១ សង្កាត់ ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌ មានជ័យ រាជធានី ភ្នំពេញ Address # 51, St 04, Village Tuol Roka 1, Sangkat Chak Angrae Kraom , Khan Mean Chey, Phnom Penh
អាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ ៥១ ផ្លូវ លំ ០៤ ភូមិ ទួលរកា ១ សង្កាត់ ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌ មានជ័យ រាជធានី ភ្នំពេញ Address # 51, St 04, Village Tuol Roka 1, Sangkat Chak Angrae Kraom , Khan Mean Chey, Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុន   សៀន  ឡុង  ត្រេឌីង  ជាស្ថាប័នឯកជន  មានសេវាកម្មទទួលទ្រព្យបញ្ចាំ  

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុន សៀន ឡុង ត្រេឌីង : SIEN LONG TRADING Co., Ltd.
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!