ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ BCS Computer

BCS Computer

BCS Computer

ភ្នំពេញ ៧មករា
#370,st.kampucheakrom (128), mittaphep , 7makara , pp.
#370,st.kampucheakrom (128), mittaphep , 7makara , pp.

ពិពណ៌នា​ការងារ​

BCS Computer ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នក
 

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន BCS Computer
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!