ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ sushichef

sushichef

sushichef

ភ្នំពេញ ចំការមន

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន sushichef
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!