ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Studio 88 Limited

Studio 88 Limited

Studio 88 Limited

ភ្នំពេញ ដូនពេញ
Nagaworld Phnom Penh
Nagaworld Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

We are 5 Star Entertainment Outlet, offering 32 private rooms with modern equipment and with high quality sound system.  

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Studio 88 Limited
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!