ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ WorldCambodia

WorldCambodia

WorldCambodia

ភ្នំពេញ ទួលគោក
#33,287, Toukork, Phnom Penh, Cambodia
#33,287, Toukork, Phnom Penh, Cambodia

ពិពណ៌នា​ការងារ​

WorldCambodia is E-Commerce suppliers the tools necessary to their products, and by helping buyers find products and suppliers quickly and efficiently.These include domestic and international FMCG, Electric, Electronic, including realty/property and land. To achieve a benchmark status within the industry. Construction of solution for various needs of customers. 

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន WorldCambodia
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!