ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Pointer Property Co. ltd

Pointer Property Co. ltd

Pointer Property Co. ltd

ភ្នំពេញ មានជ័យ
National Road 2, Factory Phnom Penh, Chak Ang Ngrae Leu
National Road 2, Factory Phnom Penh, Chak Ang Ngrae Leu

ពិពណ៌នា​ការងារ​

Point Property Co., ltd គឺជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនិងជាក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ដែលធ្វើការជាមួយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដើម្បីពិគ្រោះទីផ្សារលក់និងគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់។ បច្ចុប្បន្នយើងកំពុងធ្វើទីផ្សារនិងលក់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យដែលមានតម្លៃសរុបនៃការអភិវឌ្ឍសរុបជាង 100 លានដុល្លារ។ យើងក៏កំពុងកសាងបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យអន្តរកម្មដែលភ្ជាប់ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងល្អនិងមានបទពិសោធន៍ជាមួយអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឱ្យដំណើរការទិញនិងលក់អចលនទ្រព្យឆាប់រហ័សងាយស្រួលនិងមិនមានភាពតានតឹង។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Pointer Property Co. ltd
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!