ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ជីសញ្ញាភ្នំ៥/HMH Group Co.,Ltd

ជីសញ្ញាភ្នំ៥/HMH Group Co.,Ltd

ជីសញ្ញាភ្នំ៥/HMH Group Co.,Ltd

ភ្នំពេញ ពោធិ៍សែនជ័យ
National Road 11, Nak leoung, Prey Veng Province, Cambodia.
National Road 11, Nak leoung, Prey Veng Province, Cambodia.

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុន HMH Group Co., Ltd គឹជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេមួយក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ ជីសញ្ញាភ្នំ៥ ដែលស្ថិតក្រោម HMH Group Co., Ltd គឹត្រូវបានផលិតឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ឲ្យឆ្លើយតបតាមស្ថានភាព និងតម្រូវការក្នុងប្រទេសយើង។ ផលចំណេញខ្ពស់របស់បងប្អូនជាអ្វីដែលយើងចងបាន។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ជីសញ្ញាភ្នំ៥/HMH Group Co.,Ltd
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!