ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ THE OLYMPIA MALL

THE OLYMPIA MALL

THE OLYMPIA MALL

ភ្នំពេញ ៧មករា
Sampovmeas Round, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.
Sampovmeas Round, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ផ្សារទំន់ើបអូឡាំ

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន THE OLYMPIA MALL
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!