ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ គ្រឹៈស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ភីអិលស៊ី

គ្រឹៈស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ភីអិលស៊ី

គ្រឹៈស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ភីអិលស៊ី

ភ្នំពេញ ចំការមន
# 425, St. 271, Sangkat Tuol Tumpung 2, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
# 425, St. 271, Sangkat Tuol Tumpung 2, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ចម្រើន ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាឈានមុខគេផ្នែកសង្គម ដែលប្រតិបត្តិប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ ដើម្បីនិរន្តរភាពនៃការវិវឌ្ឍន៍ជាវិជ្ជមានដល់ជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រសកម្ម តាមរយៈការផ្តល់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។  ចម្រើន កំពុងឈរនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី១២ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងន័យចំនួនដៃគូប្រាក់កម្ចីសកម្ម និងតំបន់ប្រតិបត្តិការ ដែលមានសាខា២១ ការិយាល័យ នៅក្នុង​ ១៦ ខេត្ត-រាជ ធានី។  

បញ្ជីការងារ

សរុប​ 18