ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Eclipse sky bar

Eclipse sky bar

Eclipse sky bar

ភ្នំពេញ ដូនពេញ
Phnom Penh Tower 22F, #445, Monivong Blvd, Sangkat Boeung Pralit, Khan 7 makara (0.63 mi)
Phnom Penh Tower 22F, #445, Monivong Blvd, Sangkat Boeung Pralit, Khan 7 makara (0.63 mi)
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Eclipse sky bar
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!