ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Home Master Group Piling

Home Master Group Piling

Home Master Group Piling

ភ្នំពេញ ឫស្សីកែវ
Land Lot No. 2B400, Plov lum, Sangkat Prek Leap, Khan Chroy Chongva, Phnom Penh, Cambodia.
Land Lot No. 2B400, Plov lum, Sangkat Prek Leap, Khan Chroy Chongva, Phnom Penh, Cambodia.

ពិពណ៌នា​ការងារ​

-ប្រវត្តិសង្ខេបក្រុមហ៊ុន៖ហូម ម៉ាស្ទ័រ ផាយលីង (Home Master Piling) គឺជាសមាជិកមួយក្នុងចំនោមសមាជិកជាច្រើនទៀតនៃក្រុមហ៊ុន Home Master Gruop ដែលក្នុងនោះរួមមាន Home Master Concrete, Home Master Build ។ ហូម ម៉ាស្ទ័រ ផាយលីង ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ និងបានចុះបញ្ជីរពាណិជ្ជកម្មលេខ Co.៤៦៤៤ KH/២០១៥ ចុះនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥។ ហូម ម៉ាស្ទ័រ ផាយលីង គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគទៅលើសង្វាក់ ផលិតកម្មសរសរគ្រឹះ និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតដែលស្របទៅតាមតម្រូវការគ្រប់ប្រភេទរបស់អតិថិជន។ យើងមានផ្គត់ផ្គង់សរសរគ្រឹះគ្រប់ប្រភេទ និងមានផ្តល់នូវសេវាកម្មផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹង សរសរគ្រឹះដូចជា ការបុក, ការសង្កត់ និង ការសិក្សារទៅលើប្លង់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សំណង់អគារផ្សេងៗផងដែរ។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Home Master Group Piling
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!