ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ DERMA-ATOME Beauty skin clinic

DERMA-ATOME Beauty skin clinic

DERMA-ATOME Beauty skin clinic

ភ្នំពេញ ៧មករា
Address : ផ្ទះលេខ 154 D ផ្លូវលេខ 134 : ភូមិ 3 សង្កាត់ វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា ភ្នំពេញ
Address : ផ្ទះលេខ 154 D ផ្លូវលេខ 134 : ភូមិ 3 សង្កាត់ វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា ភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​


            

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន DERMA-ATOME Beauty skin clinic
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!