ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ CircleK

CircleK

CircleK

ភ្នំពេញ ទួលគោក

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ពិពណ៌នា​ការងារ​

-គោលបំណងមូលដ្ឋាន
- ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដ៏ល្អចំពោះអតិថិជន
- គ្រប់គ្រងការគិតលុយអោយបានត្រឹមត្រូវ
- ផ្តល់នូវប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងស្តុក
- បង្កើនស្មារតីខ្ពស់ក្នុងក្រុមការងារ។
- ថែរក្សា ការពារសុវត្ថិភាពរបស់ហាង
- ថែរក្សាបរិយាកាស់ការងារអោយបានល្អ

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន CircleK
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!