ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Palmtech innovation Co., Ltd

Palmtech innovation Co., Ltd

Palmtech innovation Co., Ltd

ភ្នំពេញ ចំការមន
7AE0, st. 440, Sangkat Boeung Trabek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
7AE0, st. 440, Sangkat Boeung Trabek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

Palmtech គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្ម VAS សម្រាប់គ្រប់ផ្នែកទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អបំផុត។
 
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2013 មក Palmtech បានផ្តល់នូវសេវាស៊ីវីសដ៏ល្អបំផុតជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ជាច្រើនក្នុងនិងក្រៅស្រុកនៃដំណោះស្រាយបច្ចេកទេស។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Palmtech innovation Co., Ltd
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!