ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Nuk Cafe

Nuk Cafe

Nuk Cafe

ភ្នំពេញ ដូនពេញ
143 Preah Norodom Blvd Phnom Penh
143 Preah Norodom Blvd Phnom Penh
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Nuk Cafe
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!