ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ C3DJewelry

C3DJewelry

C3DJewelry

ភ្នំពេញ មានជ័យ
#403,Lom, Steng Meancheay, Phnom Penh.
#403,Lom, Steng Meancheay, Phnom Penh.

ពិពណ៌នា​ការងារ​

Job need: Know some 3d program
Don't need experiences.
Email: narath_chhay@yahoo.com

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន C3DJewelry
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!