ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ខ្មែរ cool air

ខ្មែរ cool air

ខ្មែរ cool air

ភ្នំពេញ ពោធិ៍សែនជ័យ
Home 74, St 24, Tropheng Thleng, Chom Chao phnom penh.
Home 74, St 24, Tropheng Thleng, Chom Chao phnom penh.

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ខ្មែរ ឃូលអ៊ែរ ផ្តល់សេវាកម្មលាង តំឡើង ជួសជុល ប្តូរទីតាំង បញ្ចូលហ្គាស ម៉ាសុីនត្រជាក់គ្រប់ប្រភេទ នឹងថែរក្សាប្រចាំខែ ។
012400141/0964001411

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ cool air
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!