ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ផ្ទះសំណាក់​ រ៉ន័ ដេ វូ ភ្នំពេញ

ផ្ទះសំណាក់​ រ៉ន័ ដេ វូ ភ្នំពេញ

ផ្ទះសំណាក់​ រ៉ន័ ដេ វូ ភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ ចំការមន
St.57 ខាងត្បូងផ្សារបឹងកេងកង
St.57 ខាងត្បូងផ្សារបឹងកេងកង
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ផ្ទះសំណាក់​ រ៉ន័ ដេ វូ ភ្នំពេញ
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!