ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ JF quality co,. LTD

JF quality co,. LTD

JF quality co,. LTD

ភ្នំពេញ ទួលគោក
#370,st 128kampucheakrom,S/K Mitapheap, khan7Makara, Phnom Penh Cambodia
#370,st 128kampucheakrom,S/K Mitapheap, khan7Makara, Phnom Penh Cambodia

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុនJF quality co., Ltdជាក្រុមហ៊ុនដែលបាននាំចូលនូវ ប្រេងម៉ាស៊ីនជប៉ុន100% Speed Master កំពុងត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិកលក់និងទីផ្សារ ក្រៅម៉ោងចំនួនច្រើននាក់ និងដំណាង ចែកចាយ ទូទាំជធានី ក្រុងខេត្ត

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន JF quality co,. LTD
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!