ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ M168

M168

M168

ភ្នំពេញ សែនសុខ
ទីតាំងជិតផ្សាត្រពាំងឈូក(ពោធិ៍ចិនតុង)ក្នុងបុរីវារីណា ផ្ទះលេខ29 ផ្លូវលំ
ទីតាំងជិតផ្សាត្រពាំងឈូក(ពោធិ៍ចិនតុង)ក្នុងបុរីវារីណា ផ្ទះលេខ29 ផ្លូវលំ
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន M168
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!