ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ PassApp Technologies Co., Ltd

PassApp Technologies Co., Ltd

PassApp Technologies Co., Ltd

ភ្នំពេញ ទួលគោក
#03, St. 570, Sangkat Boeng Kak II, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh
#03, St. 570, Sangkat Boeng Kak II, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

PassApp Taxi: Meter Taxi and meter TUKTUK in Phnom Penh.

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន PassApp Technologies Co., Ltd
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!