ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ King Grand Boutique Hotel

King Grand Boutique Hotel

King Grand Boutique Hotel

ភ្នំពេញ ដូនពេញ
#No 18, Street 258, Sangkat Chat Tomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
#No 18, Street 258, Sangkat Chat Tomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន King Grand Boutique Hotel
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!