ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ KH Tech Co.,Ltd

KH Tech Co.,Ltd

KH Tech Co.,Ltd

ភ្នំពេញ ដូនពេញ
126B, St.70, Sangkat Srash Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
126B, St.70, Sangkat Srash Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន KH Tech Co.,Ltd
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!