ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ iOne Co.,Ltd

iOne Co.,Ltd

iOne Co.,Ltd

ភ្នំពេញ ចំការមន
#25, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Beong Kengkong I, Khan Chamkarmorn
#25, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Beong Kengkong I, Khan Chamkarmorn

ពិពណ៌នា​ការងារ​

iOne Co., Ltd is the Authorized Distributor of well-known brands for ICT (Information, Communication & Technology) products in Cambodia

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន iOne Co.,Ltd
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!