ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Mellow Cafe

Mellow Cafe

Mellow Cafe

ភ្នំពេញ ទួលគោក
In front Beltie School near Camko City
In front Beltie School near Camko City

ពិពណ៌នា​ការងារ​

New Cafe shop and fast food restaurant