ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ PBM GROUP CO., LTD

PBM GROUP CO., LTD

PBM GROUP CO., LTD

ភ្នំពេញ ទួលគោក
Address: #16 Street 606, Sangkat Boeung Kak 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Address: #16 Street 606, Sangkat Boeung Kak 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុន ភីប៊ីអ៊ឹម គ្រុប ខូ អិលធីឌី ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈស្ទីម(Steam), សោណា(Sauna) និងអាងទឹក(Swimming pool)  ព្រមមានជំនាញក្នុងការ រៀបចំបន្ទប់ស្ទីម សោណា និងអាងទឹក គ្រប់ប្រភេទ។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន PBM GROUP CO., LTD
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!