ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Ty Thai Heng Long

Ty Thai Heng Long

Ty Thai Heng Long

ភ្នំពេញ ចំការមន
No. 22Eo, Mao Tse Toung (St. 245), 12305 Phnom Penh, Mao Tse Toung Boulevard (245), Phnom Penh
No. 22Eo, Mao Tse Toung (St. 245), 12305 Phnom Penh, Mao Tse Toung Boulevard (245), Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ពួកយើងត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកបើកឡានស្ទួចដែលមានលក្ខណដូចខាងក្រោម
- បទពិសោធន៍២ឆ្នាំឡើងទៅ
- ស្មោះត្រង់
- យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់
- ស្គាល់ផ្លូវក្នុងក្រុងច្បាស់

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Ty Thai Heng Long
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!