ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ IDM Cambodia

IDM Cambodia

IDM Cambodia

ភ្នំពេញ សែនសុខ
#30B, St.58P, Khan Sen sok, Phnom Penh
#30B, St.58P, Khan Sen sok, Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុន​យើងខ្ញុំនាំចូលផលិតផលពីបណ្តាលប្រទេសនានា ​និង ធ្វើការចែកចាយ​ក្នុងស្រុកទៅនាក់លក់ដុំ​ និង នាក់លក់រាយ។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន IDM Cambodia
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!