ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Gold 288 Apartment

Gold 288 Apartment

Gold 288 Apartment

ភ្នំពេញ ចំការមន
Street 288 No.42 BKK1 Phnom Penh
Street 288 No.42 BKK1 Phnom Penh
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Gold 288 Apartment
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!