ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ MaNihon (Cambodia) Co,.LTD

MaNihon (Cambodia) Co,.LTD

MaNihon (Cambodia) Co,.LTD

ភ្នំពេញ សែនសុខ
ផ្ទះលេខ​ 345 ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខណ្ឌ សែនសុខ ក្រុងភ្នំពេញ
ផ្ទះលេខ​ 345 ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខណ្ឌ សែនសុខ ក្រុងភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់ក្នុងហាងជាច្រើននាក់ទាំងពីរភេទ
និងលក់នៅតាមបណ្តាខេត្តជាច្រើននាក់ផងដែរ

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន MaNihon (Cambodia) Co,.LTD
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!