ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ មុកុ​​ គ្រឿងសង្ហារឹម Moko Furniture

មុកុ​​ គ្រឿងសង្ហារឹម Moko Furniture

មុកុ​​ គ្រឿងសង្ហារឹម Moko Furniture

ភ្នំពេញ សែនសុខ
Oknha Mong Rithy street
Oknha Mong Rithy street

ពិពណ៌នា​ការងារ​

មុកុគ្រឿងសង្ហារឹមយើងខ្ញំុត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនផ្នែកនិងច្រើននាក់:
-ផ្នែកលក់ចំនួន 5នាក់
-ផ្នែកទីផ្សារចំនួន 2នាក់
-ផ្នែកជាងតម្លើងចំនួន 5នាក់:
សូមទំនាក់ទំនងមក​កាន់លេខទូរសព្ទយើងខ្ញំុសម្រាប់ពត៍មានលំអិត
015 233 717/012 857 471

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន មុកុ​​ គ្រឿងសង្ហារឹម Moko Furniture
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!