ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ KYERYONG Construction Industrial co.,ltd

KYERYONG Construction Industrial co.,ltd

KYERYONG Construction Industrial co.,ltd

បាត់ដំបង មោងឫស្សី
Konsay bonteay village, Mong Commune, Mong rersey District, Battambang Province.
Konsay bonteay village, Mong Commune, Mong rersey District, Battambang Province.
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន KYERYONG Construction Industrial co.,ltd
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!