ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Noyakong Group Co., Ltd.

Noyakong Group Co., Ltd.

Noyakong Group Co., Ltd.

ភ្នំពេញ ចំការមន
S116-17 Olympia City, Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia
S116-17 Olympia City, Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុន ណយយ៉ាគង់គ្រុប ជាក្រុមហ៊ុនឯកទេសមួយដែលកំពុងចែកចាយផលិតផល និងសេវាកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យើងជាក្រុមការងារបច្ចេកទេសវ័យក្មេងយ៉ាងជំនាញក្នុងការផ្តល់ជូននូវផលិតផល និងសេវាកម្មកកម្រិតស្ដង់ដា ក្នុងវិស័យដូចជា កសិឧស្សាហកម្ម ថែទាំសុខភាព ភ្លើងលំអរ ឧបករណ៍សំលេង ប្រកបដោយជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងចែកចាយ ឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម និងផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ច។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Noyakong Group Co., Ltd.
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!