ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Royal Fianancial Corporation Co.,Ltd.

Royal Fianancial Corporation Co.,Ltd.

Royal Fianancial Corporation Co.,Ltd.

កំពង់ចាម កំពង់ចាម
National road 7, Viallage 6, Sangkat Vealvong, Kampong cham City, Kampong Cham Province.
National road 7, Viallage 6, Sangkat Vealvong, Kampong cham City, Kampong Cham Province.

ពិពណ៌នា​ការងារ​

RFC Kampong Cham branch is the member of Royal Group such as CTN, CNC, MyTV, ANZ, Wing.......and our  head office is at Phnom Penh.
we're provide the Forex (Money exchange) system and consultancy.

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Royal Fianancial Corporation Co.,Ltd.
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!