ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Sahas PPSEZ Security Company

Sahas PPSEZ Security Company

Sahas PPSEZ Security Company

ភ្នំពេញ ពោធិ៍សែនជ័យ
Attwood Business Center Head office
Attwood Business Center Head office

ពិពណ៌នា​ការងារ​

Security Officer

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Sahas PPSEZ Security Company
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!