ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ហាង ពពែដុតទឹកកាពិ69

ហាង ពពែដុតទឹកកាពិ69

ហាង ពពែដុតទឹកកាពិ69

ភ្នំពេញ ដង្កោ
បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោរ ផ្លូវប៉ូឡារីស
បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោរ ផ្លូវប៉ូឡារីស
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ហាង ពពែដុតទឹកកាពិ69
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!