ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Ministry of Cat

Ministry of Cat

Ministry of Cat

ភ្នំពេញ ចំការមន
St 442. Tuol Tom Poung. Phnom Penh
St 442. Tuol Tom Poung. Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

Ministry of Cat, Phnom Penh’s first rescue cat cafe and adoption centre, aims to provide a foster home to former homeless cats while promoting their adoption, so that they can eventually find a forever home. Guests will be able to enjoy their daily coffee and all-day-breakfast whilst relaxing in the company of feline friends. The cafe will have up to 10 Cambodian cats that are ready for adoption (including all vaccinations) living in the cafe.

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Ministry of Cat
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!