ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ TOP STAR CAMBODIA CO., LTD

TOP STAR CAMBODIA CO., LTD

TOP STAR CAMBODIA CO., LTD

ភ្នំពេញ សែនសុខ
ភូមិ អន្លង់ក្ងាន, សង្កាត់ ឃ្មួញ, ខ័ណ្ឌ សែន សុខ, ភ្នំពេញ
ភូមិ អន្លង់ក្ងាន, សង្កាត់ ឃ្មួញ, ខ័ណ្ឌ សែន សុខ, ភ្នំពេញ
អូ៎! ក្រុមហ៊ុន TOP STAR CAMBODIA CO., LTD
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!