ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Y Chhe Group Co.,Ltd.

Y Chhe Group Co.,Ltd.

Y Chhe Group Co.,Ltd.

ភ្នំពេញ ទួលគោក
#12,st.289,beoungkok1,toulkok,phnom penh
#12,st.289,beoungkok1,toulkok,phnom penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

Y Chhe Group Co.,ltd

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Y Chhe Group Co.,Ltd.
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!