ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ MOVVE Solutions

MOVVE Solutions

MOVVE Solutions

ភ្នំពេញ ចំការមន

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ពិពណ៌នា​ការងារ​

MOVVE Solutions is a creativity type of business that is working on graphic design and social marketing agency.
Submit your CV & Portfolio now: movve.thyrack@gmail.com
More info: 0965896505 / 077861080
#movve

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន MOVVE Solutions
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!