ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Trendsec Solution

Trendsec Solution

Trendsec Solution

ភ្នំពេញ ទួលគោក
# 272A, St. 150, Sangkat Teuk Laork II, Khan Toulkork, Phnom Penh.
# 272A, St. 150, Sangkat Teuk Laork II, Khan Toulkork, Phnom Penh.

ពិពណ៌នា​ការងារ​

Trendsec Solution Co., Ltd. is an IT Solution company providing services on software development and network infrastructure design.

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Trendsec Solution
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!