ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Angkor Bio Cogen Co.,Ltd

Angkor Bio Cogen Co.,Ltd

Angkor Bio Cogen Co.,Ltd

ភ្នំពេញ ចំការមន
#753 Monivong Blvd., Chamkarmon, Phnom Penh Cambodia
#753 Monivong Blvd., Chamkarmon, Phnom Penh Cambodia

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុនអង្គរបាយអូខូជេន គឺជាក្រុមហ៊ុនស្នូលដែលបង្កើតអគ្គិសនីពីថាមពលកកើតឡើងវិញ។

បញ្ជីការងារ

សរុប​ 3