ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Narita Vespa Co., Ltd

Narita Vespa Co., Ltd

Narita Vespa Co., Ltd

ភ្នំពេញ ទួលគោក
#44AB, Russian Federation Blvd, Phnom Penh
#44AB, Russian Federation Blvd, Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុនណារីតាវេស៉្បា នាំចូលផ្តាច់មុខម៉ូតូវេស៉្បា។ម៉ូតូវេស៉្បាជាម៉ូតូពីប្រទេសអុីតាលី

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Narita Vespa Co., Ltd
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!