ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ L.Y.C.P

L.Y.C.P

L.Y.C.P

ភ្នំពេញ ពោធិ៍សែនជ័យ

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មានទំនាក់​ទំនង​នោះ​ទេ​​!

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ជាប្រភេទរោងចក្រលផលិត និងលក់ចែកចាយបន្តនៅក្នុងស្រុក

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន L.Y.C.P
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!