ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Kamu Tea

Kamu  Tea

Kamu Tea

ភ្នំពេញ ចំការមន
Corner of Street 51 and 322
Corner of Street 51 and 322

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ហាងយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនរូប ដែលមានលក្ខណ:ដូចខាងក្រោម ៖ 
_ មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារ
_ មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ
_ រួសរាយរាក់ទាក់​​ ស្មោះត្រង់ និង គោរពពេលវេលា 
_ អាចជានិស្សិតកំពុងសិក្សា ពុំមានបទពិសោធន៍ ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន 
_ ប្រាក់ខែ $130-$180 
ម៉ោងធ្វើការ
8:00 ព្រឹក - 4:00 ល្ងាច
1:00 ល្ងាច - 9:00 យប់
សម្រាក 45 នាទី

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Kamu Tea
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!