ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Fly Phnom Penh

Fly Phnom Penh

Fly Phnom Penh

ភ្នំពេញ ចំការមន
1159 NR2, Sangkat Chak Angre Leu, Phnom Penh
1159 NR2, Sangkat Chak Angre Leu, Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

Fly Phnom Penh is the first ever trampoline park in Cambodia where you can free-fly, free-ball, and free-run your way to happiness. Our mission is to be the happiest place in Cambodia through jumping,  eating and chilling with friends. All your friends.
We take serious pride in making every sure every person who walks in and out of Fly are safe and happy. To keep us on our toes we encourage all kinds of feedback and fistbumps because we know that 80% of good business is just knowing what you want.
Our handpicked team are trained by world class experts to make sure every person is jumping at a pace they're comfortable at, from the little toddler tumbling in the ball pits to the gentleman finding his feet in the air to the athlete doing crazy-ass double somersault corkscrews. 
Fly Phnom Penh is for everyone, come give us a try and feel the freedom.

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Fly Phnom Penh
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!