ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Kinin Collective

Kinin Collective

Kinin Collective

ភ្នំពេញ ចំការមន
23, St 123, Toul Tom Poung, Phnom Penh
23, St 123, Toul Tom Poung, Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

គីនីន ជាហាងរួមបញ្ចូលគ្នារវាង បារ Yemayá និងភោជនីដ្ឋាន Kumbhaka ដែលមានទីតាំង នៅក្នុងសួនបៃតង ដែលបើកលក់អាហារថ្ងៃត្រង់និងអាហារពេលល្ងាចពីថ្ងៃអង្គារ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ។ ដើម្បីបំពេញភាពមមារញឹករបស់បារនិងភោជនីដ្ឋាន យើងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែមដែលអាចប្រើប្រាស់ភាសាអងគ្លេសបាន រួសរាយ និងមានទនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Kinin Collective
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!